Duurzaamheidsbeleid

KxA Software Innovations voert een actief beleid op het gebied van duurzaamheid. Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven die rekening houden met hun impact op het milieu èn de sociale omgeving van het bedrijf, zullen gedijen op de lange termijn. Wij zoeken voortdurend naar mogelijkheden om verantwoorde en , rechtvaardige groei mogelijk maken die is losgekoppeld van milieu-impact. Duurzaamheid kent wat ons betreft vele invalshoeken, wij hebben er voor gekozen ons te richten op vier speerpunten, namelijk: energie verbruik, sociaal beleid, inkoopbeleid en verkoopbeleid

Energie verbruik

De ICT sector verbruikt nu al 10 procent van alle elektriciteit in Europa. Met het huidige groeiscenario zal het energieverbruik in onze sector de komende acht jaar verdubbelen naar 20% van het totale energieverbruik. De ICT sector is onderdeel van een interessante paradox. Om energie te besparen wordt veel gekeken naar slimme ICT oplossingen. Maar door de toenemende mogelijkheden binnen de ICT wordt er ook steeds meer energie verbruikt, denk aan de vele datacenters die nodig zijn voor websites en “cloud” applicaties. Ook KxA Software Innovations heeft te maken met deze paradox. We leveren bijvoorbeeld bijdragen aan de leefbare steden van de toekomst; ‘smart cities’. Maar doordat we daar aan mee werken zorgen we er misschien ook voor dat er extra ICT infrastructuur wordt ingezet die juist weer extra energie verbruikt. Wij streven er naar het energieverbruik van ICT infrastructuur èn software te minimaliseren zodat innovatie ook werkelijk vooruitgang is. We zijn ons er van bewust dat de ICT sector verantwoordelijk is voor een groot deel van het energievebruik en daarmee verantwoordelijk is voor schaarste van grondstoffen en uitstoot van broeikasgassen. Het energieverbruik van ons bedrijf, zowel direct als indirect, is dan ook het meest belangrijke en tevens lastigste punt van ons duurzaamheidsbeleid. Daarom volgen wij de volgende aanpak:

 • - het zelf opwekken van energie d.m.v. zonnecellen en/of het participeren in een windmolen
 • - de verwarming in ons bedrijfspand ombouwen tot een laagtemperatuurssysteem die op termijn verwarmd en gekoeld kan worden met aardwarmte
 • - daar waar mogelijk opwaarderen van isolatie maatregelen in het pand
 • - inzetten van de beschikbare technieken rondom Green Computing zodat het energiegebruik van ons bedrijf maar ook die van onze klanten rondom dataopslag en servers geminimaliseerd wordt.
 • - daar waar mogelijk gebruik maken van alternatieve vormen van vervoer zoals bedrijfsfietsen, openbaar vervoer en in de toekomst van elektrisch aangedreven bedrijfsauto&lsqou;s.
Al deze maatregelen moeten op de lange termijn zorgen voor een &ldqou;0-emissie”; dat wil zeggen dat we evenveel energie duurzaam opwekken als dat we gebruiken. Dit proces zal continue aandacht vragen we zijn een groeiend bedrijf en zullen steeds meer energie gaan gebruiken en vervolgens dus steeds meer energie moeten opwekken. Dit streven zal een substantieel deel van ons duurzaamheidsbeleid vormen en zal daarmee een behoorlijk deel van de bedrijfsmiddelen in beslag nemen.

Sociaal beleid

Miljoenen mensen op de wereld leven onder de armoede grens, veel kinderen krijgen niet de medische zorg die ze nodig hebben. Het ene deel van de wereld leeft in overvloed wat leidt tot een obesitas epidemie de andere helft heeft niet genoeg voedsel om van te leven. De omstandigheden waarin een groot deel van de wereldbevolking leeft en werkt zijn slecht. Ook in eigen land zijn er grote verschillen tussen de rijkste en armste bevolkingsgroepen. Als relatief klein bedrijf kunnen we niet alle sociale problemen die er op de wereld zijn op lossen. Wel kunnen we in onze eigen omgeving positieve bijdragen leveren aan de ontwikkeling van onze eigen medewerkers, partnerbedrijven of anderen. Wat betekent dit concreet:

 • - ruimte geven voor persoonlijke ontwikkeling.
 • - een goed inkomen en goede werkomstandigheden
 • - transparantie over zaken die voor hun van belang zijn
 • - respect en vertrouwen geven
 • - een voorbeeld voor de omgeving zijn
 • - ruimte geven aan personeelsleden om deel te nemen aan sociale projecten hier of in ontwikkelingslanden

Inkoopbeleid

Wereldwijd neemt het gebruik van consumptie, elektrische apparatuur, vervoer, etc. exponentieel toe. Deze toenemende vraag leidt naar een tekort aan grondstoffen, energie en vormt een aanslag op het milieu; water, land en lucht. KxA Software Innovations streeft naar een zo laag mogelijke ecologische 'footprint' . Bij het inkoopbeleid willen we zoveel als mogelijk rekening houden met de milieu aspecten (en sociale aspecten) van aan te schaffen goederen en diensten.

 • - onze (vooral computer) apparatuur wordt geselecteerd op een zo'n laag mogelijk energie gebruik, ook bij verlichting wordt er zo snel mogelijk overgestapt op led verlichting.
 • - consumptiegoederen (kantinebenodigdheden) worden geselecteerd op basis van milieu (ecokeur)en of sociale aspecten. (fair trade). e.e.a. Wel afhankelijk van de verkrijgbaarheid op lokale markt.
 • - schoonmaakartikelen worden ingekocht bij merken met een zo'n laag mogelijke milieu impact.
 • - op de langere termijn willen we bij kantoorartikelen kijken naar onze toeleveranciers en hoe zij omgaan met milieu en/of sociale aspecten
 • - wij prefereren producten die lokaal geproduceerd worden.

Verkoopbeleid

Binnen alle branches wereldwijd wordt er steeds meer geautomatiseerd. De ontwikkelingen gaan erg snel. Niet altijd worden deze technieken gebruikt voor toepassingen waarbij de wereld er op vooruit gaat. Voor ondernemers is het vaak lastig om te beoordelen waar hun technieken voor gebruikt gaan worden. Daarnaast is het in bepaalde omstandigheden ook lastig om nee te zeggen tegen een opdracht. KxA Software Innovations wil ook in de verkoop rekening houden met milieu en sociale impact. We zijn ons er van bewust dat dit een lastige opgave is die aanleiding kan geven tot allerlei ethische discussies toch willen wij deze discussies niet uit de weg gaan.

 • - wij willen de technieken van Green Computing zoveel mogelijk promoten.
 • - wij vermijden het rechtstreeks bij te dragen aan ontwikkelingen die leiden tot wapens, kernenergie, dierproeven, sociaal misbruik en of onevenredige milieuvervuiling./li>
 • - We willen initiatieven met een sterke sociale en/of milieu insteek waar mogelijk ondersteunen, dit kan zijn door advies te geven als ook financieel een bijdrage te leveren.
 • - daar waar in de projecten potentieel is voor 'verbetering' van (bedrijfs)processen streven we er naar die verbetering ten goede te laten komen van het verhogen van de kwaliteit van werk en/of de kwaliteit van het resultaat van werk.

Sponsoring-beleid

Nu steeds meer subsidies weg vallen worden we steeds vaker benaderd door verenigingen en stichtingen om te sponsoren. Het nadeel is dat hoe goed het doel ook, we al die verzoeken niet kunnen honoreren. Daarnaast komen veel clubs het jaar daar op weer langs. Reden om na te denken over hoe we hier mee om kunnen en willen gaan.

We hebben hierin de volgende keuzes gemaakt:

 • we sponsoren regionale clubs om hiermee de regio waar mogelijk te ondersteunen en te versterken.
 • We willen elk jaar één specifiek doel uitkiezen.
 • Het bedrag kan dan (afhankelijk van de bedrijfsresultaten van dat jaar) aanmerkelijk zijn
 • Het gekozen doel krijgt van ons de mogelijkheid om te investeren in een project waarbij ze hopelijk ook op de langere termijn baat hebben.
 • De doelen moeten officieel geregistreerd staan als vereniging of stichting met een bestuur en statuten, e.d.

We sponseren daarom liever een investering in zonnepanelen, dan een bijdrage in de xploitatie. Of liever een mobiele biertap of springkussen die bijvoorbeeld ook via verhuur nog voor extra inkomsten kunne zorgen.
Alle ideeen zijn welkom. We kiezen het beste idee uit en gaan met jullie rond de tafel om het uit te werken.