Big Data voor verkeerskundige Analyses

Het aantal verkeersbewegingen neemt al jaren toe, de complexiteit om hier mee om te gaan wordt ook steeds groter. Overheden willen meer doen om problemen te voorkomen en de leefbaarheid en veiligheid van regio's te vergroten. Nieuwe technieken gebaseerd op Video Inteligence of Big Data toepassingen kunnen daarbij een grote rol spelen. KXA is specialist op beide vlakken en wij hebben onze kennis gebruikt om verschillende verkeersproducten te ontwikkelen en te automatiseren, waarmee efficient en doeltreffend verkeersinformatie wordt geleverd aan wegbeheerders en onderzoekers.

Verkeerskundige producten

Overheden beschikken over steeds meer verkeerskundige data. Om die data slim te gebruiken ter ondersteuning van stretegische beslissingen zal die data moeten worden uitgelezen, samengevoegd, opgeschoond en verwerkt worden. Daana wordt uit verkeerskundige analyses het inzicht verkregen waarop beleid kan worden gebaseerd.

Data inwinning en verwerking
Het inwinnen van data door middel van sensoren is één van de producten die door KxA kan worden verzorgd. Om die data slim te gebruiken ter ondersteuning van strategische beslissingen, moet die data worden uitgelezen, samengevoegd, opgeschoond en verwerkt. Daarna wordt door middel van verkeerskundige analyses het inzicht verkregen waarop beleid kan worden gebaseerd.

Verkeersintensiteit
Door middel van verschillende soorten metingen, meten we voor korte of langere tijd de verkeersintensiteit, snelheden en reistijden. Hiervoor worden bijvoorbeeld bluetooth of wifi metingen gebruikt of worden VRI’s ontsloten. Ook is het mogelijk om herkomst-bestemmings tabellen op te stellen.

VRI dataverwerking en analyse
Verkeers Regel Installaties zijn een belangrijke bron voor verkeerskundige data. Onze V-log module verzorgt de data inwinning uit VRI’s en interpreteert de data inhoud in real-time. Uit de vlog wordt verkeerskundige informatie afgeleid zoals intensiteiten, wachtrijen, rood-passages en afrijrichting fracties. De verkeersregeling wordt gemonitord met cyclustijden, groentijden en overstaan. Ook het afhandelen van hulpdienst en OV aanvragen wordt inzichtelijk gemaakt.

Trendanalyses
We kunnen voor u verschillende datastromen voor langere termijn opslaan en samenvoegen en analyseren waarbij u trends kunt signaleren en uw verkeersbeleid hierop aan kunt passen.

Parkeerdata ontsluiten
Ten behoeve van dynamische parkeerverwijssystemen, of om de bezettingsgraden van parkeergarages te bepalen, kunnen we de parkeerautomaat voor u uitlezen en de data kort of langdurig opslaan. Bijvoorbeeld uit PRIS. Data wordt beschikbaar gesteld als webdienst met SPDP.

Parkeerverwijs systemen
Als uitbreiding op het ontsluiten van parkeergarage bezettingen zetten wij een historische gegevensbank op. Deze gevens gebruiken wij om historische patronen in de bezetting te vinden. In ons parkeerverwijs algoritme wordt de actuele bezetting samen met de historische patronen beschouwd om tot adviezen te komen. In een dashboard worden de parkeerverwijsadviezen operationeel gemaakt.

Effect metingen
Met verschillende soorten metingen kunnen we kijken wat het effect is van uw ingrijpen op de verkeers doorstroming. De effectiviteit van slimme regeling van VRI’s of verwijssystemen kan worden bestudeerd met statistische analyse methoden. Tijdelijke maatregelen rondom werkzaamheden worden met speciale adaptieve analyse gevolgd en weergegeven in operationele dashboards.

Open Data portalen
Overheden beschikken over veel data uit verschillende bronnen. We kunnen voor u een Open Portal bouwen waar historische en actuele data wordt ontsloten voor verkeerskundigen, wegbeheerders of externe partijen.

Dataverrijking
Uw eigen databronnen kunnen verrijkt worden met andere databronnen bijvoorbeeld bluetooth, floating car data, geluid, luchtkwaliteit, camerabeelden of met weergegevens van het KNMI zodat u nog beter in staat bent om te voorspellen waar potentiële verkeersproblemen kunnen ontstaan.

Software Innovatie
Naast de hier beschreven toepassingen kan KxA u helpen bij het uitvoeren van uw eigen innovatie projecten. Hierbij zetten wij onze kennis en het nplex software platform in om vernieuwende maatwerk oplossingen te ontwikkelen.

Voor al onze producten/diensten geldt dat we ze zowel in een tijdelijke als permanente opstelling kunnen leveren. Mocht er behoefte bestaan aan andere geavanceerde toepassingen dan kunnen we in overleg met u, dit ontwikkelen.


Dashboard gebruik parkeergarages in Assen

Onderstaand dashboard is ontwikkeld ter ondersteuning van beheerders van parkeerfaciliteiten. Het beheer van parkeercapaciteit bestaat onder andere uit het aansturen van parkeerverwijssystemen, zoals de “vol” / “leeg” borden langs een P-route. De weergave in dit dashboard help de beheerder om beslissingen over de parkeerverwijzing te maken. De vergelijking tussen de huidige situatie in vergelijking met het normale verloop kan startegisch worden gebruikt.
KxA heeft een parkeerverwijs algoritme ontwikkeld waarin geheel geautomatiseerd adviezen worden gegeven. Vergelijkbaar met het dashboard worden daarbij ook de historische bezetting meegenomen, en de capaciteit in naburige faciliteiten tactisch wordt meegenomen in het parkeerverwijzing advies.


NDW Historische gegevensbank

  • 24000 meetpunten langs alle nederlandse wegen
  • iedere minuut actuele data
  • alle metingen sinds 2010
  • intesiteit, snelheden en reistijden
  • per rijbaan en voertuig klasse
  • 250 TB ruwe data
  • 450000000000 metingen ...and counting
  •  

KxA is de ontwikkelaar en beheerder van de NDW historische gegevensbank voor razendsnelle uitvraag van verkeersdata uit het Nederlandse wegennet. Inmiddels zijn 400 miljard metingen opgeslagen. Onafhankelijk van de geselecteerde locaties en tijdsvenster wordt altijd met dezelfde hoge performance data geleverd en gerapporteerd.

De 24 samenwerkende overheden van NDW onderhouden een historische databank met wegverkeersgegevens. Over 6000 km aan rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen worden iedere minuut actuele gegevens ingewonnen. Voor onderzoekers en beleidsmakers biedt de historische databank van NDW een schat aan informatie. Zij kunnen op basis van deze data de verkeersontwikkeling in een gebied monitoren, de effecten van verkeersbeleid in beeld brengen, benchmarken met andere regio's, het beste moment voor onderhoud aan de weg bepalen, verkeersmodellen kalibreren, enzoveert. Een groot voordeel van de NDW datbank is dat gebruikers niet alleen beschikkinhg hebben over hun eigen gegevens, maar die van alle NDW partners.

Gebruikers kunnen op een website voor willekeurige selecties van meetlocaties en tijdvensters data uitvragen. Deze wordt als bestand geleverd in te kiezen opmaak. Alternatief kunnen gebruikers ook kiezen uit een dertigtal vooraf gedefinieerde rapporten waarin data wordt opgemaakt in tabellen, grafieken of kaartweergaven. Rapportages kunnen on-line worden ingezien en worden tevens als Excel document geleverd.

Dagelijks worden er tintallen uitvragen gedaan, varierend van enkele locaties voor bijvoorbeeld een dag, tot uitvragen over een hele regio voor een periode van bijvoorbeeld 5 jaren. Alle uitvragen worden met maximale efficientie opgeleverd; meestal binnen één of enkele minuten. De grootste aanvragen met hondeden GBytes aan resulterende data duren soms enkele uren.